Technický dozor stavebníka (investora)

Nabízíme komplexní služby v pozici zástupce investora pro dozorování a řízení staveb v širokém spektru jejich druhů. Tato činnost, kterou Vám nabízíme a jenž posouvá investora do pozice expertního profesionála během výstavby jeho díla, zahrnuje dílčí pojmy jako:

  • Technický dozor,
  • Projektové řízení stavby,
  • Manažer projektu,
  • a Správce stavby.

Každá z těchto činností má mírně modifikovanou úlohu během celého výstavbového projektu jak technicky, manažersky, tak v čase. Na tyto činnosti jsou navázány kompetence a množství odpovědnosti za dosažený výsledek. Míra odpovědnosti je tedy přímou úměrou nástrojům, zejména smluvním a časovým, které má Technický dozor, Manažer projektu nebo Správce stavby k dispozici.

Ve chvíli, kdy vstupujeme do výstavbového projektu na začátku realizace (typická činnost Technického dozoru), tak jsou naše možnosti pro kvalitní řízení stavby omezené a jsou přímo závislé od kvality smluvního vztahu mezi účastníky Projektu, od kvality smluvních dokumentací a ostatních nástrojů, které si investor pro konkrétní stavbu zabezpečil.

Naproti tomu, pokud máme možnost podílet se na vašem projektu od jeho začátku a tedy máme pod kontrolu kvalitu smluvních nástrojů, kvalitu projektové dokumentace a časové řízení celého výstavbového projektu, tak jsme schopni se vší odpovědností řídit celý Projekt v požadovaném čase, financích a kvalitě.

Technický dozor investora (TDI)

Technický dozor investora je služba zaměřená na dosažení kvalitních stavebních prací. Služba typicky začíná v Realizační fázi, kdy je projekt odsouhlasen z hlediska vhodnosti navrhovaných materiálů, technického řešení a navrhovaných konstrukčních detailů. Dále jsou nastaveny smluvní vztahy, platební kalendáře a harmonogram výstavby.

Při realizaci staveb TDI zajišťuje nepřetržité řízení kvality a upozorňuje na závady, kontroluje jejich odstranění, zajišťuje správu závad a hlášení projektovému manažerovi a zástupci investora. Technický dozor zajišťuje správnost stavby navržené architektem tak, aby dosáhl výsledku očekávaného klientem. Nejedná se tedy pouze o pasivní kontrolu provedené práce, ale o aktivní koordinaci projektanta, zhotovitele a klienta za účelem získání kvalitního výsledku.

Technický dozor investora tedy obvykle nemá možnost nastavit procesy před začátkem stavby, ale vychází z přidělených pravomocí, které jsou nastaveny řídícím týmem a jeho možnosti jsou tedy přísně omezené nastaveným smluvním vztahem.

Manažer projektu (MP)

Manažer projektu obvykle nastupuje do projektu v Přípravné fázi a pomáhá investorovi nastavit uvažovaný stavební záměr od jeho počátku, tedy od prvotních odhadů až po ukončení záruky za stavbu. Manažer projektu je dominantní osobou během výstavby projektu, odpovídá investorovi za zdárný průběh výstavby a zásadně se podílí na ekonomickém, kvalitativním a časovém výsledku výstavbového projektu.

Manažer projektu se podílí:

  • na návrhu zadání pro generálního projektanta,
  • specifikuje potřebné personální složení Projektu,
  • navrhuje typ smluvního vztahu s generálním dodavatelem - Smluvní vztah na výkaz výměr, Funkci a výkon, design and build, Žlutý FIDIC (Žlutá kniha FIDIC, Yelow book, DaB, DB, P&DB, Design and Build) nebo Červený FIDIC (Červená kniha FIDIC, CONS, Red book).

Manažer projektu má k dispozici celý tým kolegů asistentů, kteří se podílejí na řídící a kontrolní činnosti. Manažer projektu tedy sjednocuje činnosti jako technický dozor, manžer projektu, cost management, koordinátor BOZP, kvalitář neboli kontrolor jakosti, konzultační inženýr, asistent a nabízí i činnosti jako architekt, projektant a inženýrskou činnost.

Jsme spolehlivým partnerem pro naše klienty