Technický dozor ve veřejné zakázce

Kdy je nutný technický dozor stavebníka / investora?

U každé stavby financované z veřejného rozpočtu musí být zajištěn technický dozor stavebníka.

Dne 1.1.2018 zavedla novela stavebního zákona (č. 225/2017 Sb.) '…zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu.'. Tedy od 1.1.2018 může provádět technický dozor stavebníka pouze autorizovaná osoba (dle autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.).

Jak vám můžeme pomoci?

V našem portfoliu služeb hrají veřejné zakázky významnou úlohu. Máme za sebou mnoho projektů v pozici Správce stavby, Technického dozoru a Manažera projektu pro veřejné zadavatele.

Jako samozřejmé vnímáme dokladování činnosti jak naší, tak dodavatele stavby, aby byl poskytovatel dotace nebo veřejný zadavatel kvalitně informován o postupu výstavby. Zejména uvolňování finančních prostředků během postupu výstavby je pod velkým drobnohledem. Z toho důvodu máme zavedený systém kontroly postupu prací tak, aby byla zřejmá návaznost vyplácených prostředků na prostavěnost.

Klademe důraz na podložené a zkontrolované požadavky na více či méně práce, Claimy a Variace. V našem systému kontroly je zachycena historická stopa změny ceny díla, včetně kontroly změnových výkazů výměr, rozpočtů a projektové dokumentace. Máme zkušenosti jak se smluvním vztahem na funkci a výkon, tak se systémem měsíčních fakturací na základě předložených a odsouhlasených rozpočtů.

Jaké stavby dozorujeme?

Nejčastěji dozorujeme tyto typy staveb:

  • Rekonstrukce bytů
  • Rekosntrukce domů
  • Výstavbu nových bytových domů
  • Výstavbu a rekonstrukce administrativních budov
  • Výstavbu a rekonstrukce budov občanského vybavení
  • Výstavbu a rekonstrukce veřejných budov
Jsme spolehlivým partnerem pro naše klienty