Technický dozor ve veřejné zakázce

V našem portfoliu služeb hrají veřejné zakázky významnou úlohu. Máme za sebou mnoho projektů v pozici Správce stavby, Technického dozoru a Manažera projektu pro veřejné zadavatele.

Jako samozřejmé vnímáme dokladování činnosti jak naší, tak dodavatele stavby, aby byl poskytovatel dotace nebo veřejný zadavatel kvalitně informován o postupu výstavby. Zejména uvolňování finančních prostředků během postupu výstavby je pod velkým drobnohledem. Z toho důvodu máme zavedený systém kontroly postupu prací tak, aby byla zřejmá návaznost vyplácených prostředků na prostavěnost.

Klademe důraz na podložené a zkontrolované požadavky na více či méně práce, Claimy a Variace. V našem systému kontroly je zachycena historická stopa změny ceny díla, včetně kontroly změnových výkazů výměr, rozpočtů a projektové dokumentace. Máme zkušenosti jak se smluvním vztahem na funkci a výkon, tak se systémem měsíčních fakturací na základě předložených a odsouhlasených rozpočtů.